• استخدام
  • استعلام قیمت
  • استعلام قیمت

سیستم های کیفیت

  • مديريت برنامه ريزي و کنترل پروژه (PMS)
  • مديريت کيفيت (QMS)
  • مديريت سنجش رضايت مشتري (CRM)
  • کنترل و تضمين محصولات (QA&QC) بر اساس جدول Zero defect