• استخدام
  • استعلام قیمت
  • استعلام قیمت

واژه نامه

واژه تعریف
Activating
عملی که ماده نارسانا را پذيرنده ترسيب شيميايي می کند
Active Components
قطعات فعال
ادوات نيمه هادی ؛ نظير ترانزيستورها و ديودها که می توانند مشخصه های پايه ای خود را در يک مدار الکتريکی روشن مانند آمپلی فايرها و رکتی فايرها تغيير دهند .
Additive Process
فرآيند افزايشی
فرآيندی برای بدست آوردن طرح های هادی به وسيله نشانيدن انتخابی ماده ای رسانا بر روی ماده پايه پوشش دار يا بدون پوشش .
Analog Circuit
مدار آنالوگ
يک مدار الکتريکی که در پاسخ به ورودی اش ، خروجی کمی پيوسته ای را فراهم می کند .
Annular Ring
حلقه گرداگرد
آن بخش از ماده رسانا که بطور کامل اطراف ِيک سوراخ را گرفته باشد .
Array
آرايه
گروهی از قطعات يا مدارها ( يا بردهای مداری ) مرتب شده در رديف ها يا ستون ها بر روی يک ماده پايه
Artwork
طرح راهنما
شکلی با مقياس دقيق مورد استفاده برای ساخت طرح راهنمای اصلی توليد .
Artwork Master
طرح راهنمای اصلی
فيلم فتوگرافی يا صفحه شيشه ای که دربردارنده تصوير الگوی مدارچاپی ، معمولا با مقياس يک به يک ، می باشد .
Aspect Ratio
نسبت ضخامت برد مدارچاپی به قطر کوچک ترين سوراخ
Assembly
مجموعه مونتاژی
تعدادی از قطعات ؛ زير مجموعه ها ؛ يا هر ترکيبی که با هم می سازند.
Assembly File
فايل مونتاژ
نقشه ای که جای قطعات را بر روی مدارچاپی توصيف نمايد .
ATE
Automated Test Equipment / تجهيزات تست خودکار
تجهيزاتی که به طور خودکار پارامترهای کارکردی را برای ارزيابی عملکرد اجرايي ادوات الکترونيکی مورد آزمون ؛ تست و آناليز می کند .
B-Stage Material
ماده مرحله B
ماده ورقه ای آکنده از رزينی که تا مرحله ميانی ( رزين مرحله B ) پخت شده است . عبارت عام پری پرگ است.
B-Stage Resin
رزين مرحله B
يک رزين گرماسخت که در مرحله ميانی پخت است .
Bare Board
برد خالی / برد خام
يک برد مدارچاپی بدون قطعه .
Bare Board Test
تست برد خالی ( بدون قطعه)
Barrel
استوانه شکل گرفته از آبکاری نمودن داخل سوراخ .
Base Copper
مس پايه
قسمت نازک مسی از صفحه مدارچاپی پوشيده از مس . در يک سمت و يا در دو سمت برد می تواند وجود داشته باشد .
Base Copper Weight
وزن مس پايه
Base Material
ماده پايه
ماده عايقی که بر روی آن طرح هادی می تواند شکل بگيرد . اين ماده می تواند سخت يا انعطاف پذير يا هردو باشد . می تواند دی الکتريک يا ورق فلزی عايق شده باشد .