• استخدام
  • استعلام قیمت
  • استعلام قیمت

Activating

واژه تعریف
Activating
عملی که ماده نارسانا را پذيرنده ترسيب شيميايي می کند