• استخدام
  • استعلام قیمت

Measling

واژه تعریف
Measling
گسيختگی
لکه های جدا از هم و يا متقاطع سفيد در زير سطح ورق پايه که منعکس کننده جدايي الياف شيشه ای در مقاطع داخلی بافت است .