• استخدام
  • استعلام قیمت

Minimum Conductor Space

واژه تعریف
Minimum Conductor Space
کمترين فضای هادی
کوتاه ترين فاصله ميان هر دو هادی نزديک به هم ؛ مانند خطوط هادی در يک برد مدارچاپی .