• استخدام
  • استعلام قیمت
  • استعلام قیمت

Assembly File

واژه تعریف
Assembly File
فايل مونتاژ
نقشه ای که جای قطعات را بر روی مدارچاپی توصيف نمايد .