• استخدام
  • استعلام قیمت
  • استعلام قیمت

ATE

واژه تعریف
ATE
Automated Test Equipment / تجهيزات تست خودکار
تجهيزاتی که به طور خودکار پارامترهای کارکردی را برای ارزيابی عملکرد اجرايي ادوات الکترونيکی مورد آزمون ؛ تست و آناليز می کند .