• استخدام
  • استعلام قیمت
  • استعلام قیمت

Bare Board

واژه تعریف
Bare Board
برد خالی / برد خام
يک برد مدارچاپی بدون قطعه .