• استخدام
  • استعلام قیمت
  • استعلام قیمت

Barrel

واژه تعریف
Barrel
استوانه شکل گرفته از آبکاری نمودن داخل سوراخ .