• استخدام
  • استعلام قیمت
  • استعلام قیمت

Base Copper

واژه تعریف
Base Copper
مس پايه
قسمت نازک مسی از صفحه مدارچاپی پوشيده از مس . در يک سمت و يا در دو سمت برد می تواند وجود داشته باشد .