• استخدام
  • استعلام قیمت
  • استعلام قیمت

Active Components

واژه تعریف
Active Components
قطعات فعال
ادوات نيمه هادی ؛ نظير ترانزيستورها و ديودها که می توانند مشخصه های پايه ای خود را در يک مدار الکتريکی روشن مانند آمپلی فايرها و رکتی فايرها تغيير دهند .