• استخدام
  • استعلام قیمت
  • استعلام قیمت

Bare Board Test

واژه تعریف
Bare Board Test
تست برد خالی ( بدون قطعه)