• استخدام
  • استعلام قیمت
  • استعلام قیمت

B-Stage Material

واژه تعریف
B-Stage Material
ماده مرحله B
ماده ورقه ای آکنده از رزينی که تا مرحله ميانی ( رزين مرحله B ) پخت شده است . عبارت عام پری پرگ است.