• استخدام
  • استعلام قیمت
  • استعلام قیمت

B-Stage Resin

واژه تعریف
B-Stage Resin
رزين مرحله B
يک رزين گرماسخت که در مرحله ميانی پخت است .