• استخدام
  • استعلام قیمت
  • استعلام قیمت

Additive Process

واژه تعریف
Additive Process
فرآيند افزايشی
فرآيندی برای بدست آوردن طرح های هادی به وسيله نشانيدن انتخابی ماده ای رسانا بر روی ماده پايه پوشش دار يا بدون پوشش .