• استخدام
  • استعلام قیمت
  • استعلام قیمت

Buried Via

واژه تعریف
Buried Via
سوراخ ارتباطی پوشيده
يك سوراخ ارتباطي كه به سطح مدار چاپي امتداد نيافته است .