• استخدام
  • استعلام قیمت
  • استعلام قیمت

Annular Ring

واژه تعریف
Annular Ring
حلقه گرداگرد
آن بخش از ماده رسانا که بطور کامل اطراف ِيک سوراخ را گرفته باشد .