• استخدام
  • استعلام قیمت
  • استعلام قیمت

Array

واژه تعریف
Array
آرايه
گروهی از قطعات يا مدارها ( يا بردهای مداری ) مرتب شده در رديف ها يا ستون ها بر روی يک ماده پايه