• استخدام
  • استعلام قیمت

Hole Density

واژه تعریف
Hole Density
تراکم سوراخ
تعداد سوراخ ها در واحد سطح از يک برد مدارچاپی .