• استخدام
  • استعلام قیمت
  • استعلام قیمت

Aspect Ratio

واژه تعریف
Aspect Ratio
نسبت ضخامت برد مدارچاپی به قطر کوچک ترين سوراخ