• استخدام
  • استعلام قیمت

Major Defect

واژه تعریف
Major Defect
عيب بزرگ
ايرادی که با کاهش اساسی قابل استفاده بودن يک واحد يا محصول برای منظور انديشيده شده ؛ احتمالا سبب از کار افتادن آن می شود .