• استخدام
  • استعلام قیمت
  • استعلام قیمت

Mask

واژه تعریف
Mask
محافظ
ماده ای که بکار گيری آن انجام انتخابی مس بری ؛ آبکاری يا لحيم کاری را بر روی يک برد مدارچاپی مقدور می سازد .