• استخدام
  • استعلام قیمت
  • استعلام قیمت

واژه نامه

واژه تعریف
B-Stage Material
ماده مرحله B
ماده ورقه ای آکنده از رزينی که تا مرحله ميانی ( رزين مرحله B ) پخت شده است . عبارت عام پری پرگ است.
B-Stage Resin
رزين مرحله B
يک رزين گرماسخت که در مرحله ميانی پخت است .
Bare Board
برد خالی / برد خام
يک برد مدارچاپی بدون قطعه .
Bare Board Test
تست برد خالی ( بدون قطعه)
Barrel
استوانه شکل گرفته از آبکاری نمودن داخل سوراخ .
Base Copper
مس پايه
قسمت نازک مسی از صفحه مدارچاپی پوشيده از مس . در يک سمت و يا در دو سمت برد می تواند وجود داشته باشد .
Base Copper Weight
وزن مس پايه
Base Material
ماده پايه
ماده عايقی که بر روی آن طرح هادی می تواند شکل بگيرد . اين ماده می تواند سخت يا انعطاف پذير يا هردو باشد . می تواند دی الکتريک يا ورق فلزی عايق شده باشد .
Base Material Thickness
ضخامت ماده پايه
ضخامت ماده پايه بدون ورقه نازک فلزی يا ماده نشانده شده ( ترسيب شده ) بر روی سطح آن .
Bed Of Nails Fixture
فيکسچر بستر سوزنی
يک فيکسچر تست متشکل از يک قاب و يک نگاهدارنده واجد منطقه پين های فنردار که اتصال الکتريکی را با آزمونه تخت ( در اينجا يک برد مدارچاپی ) برقرار می کند .
BGA
Ball Grid Array
يک بسته SMD که اتصالات گلوله ای لحيم سطح زيرين آن را می پوشاند.
Bleeding
پس دادن
شرايطی که در آن يک سوراخ آبکاری شده از طريق حفره ها و ترک هايش مواد محلول های به کار رفته در فرآيند توليد را پس داده ؛ تخليه می کند .
Blind Via
سوراخ ارتباطی کور
سوراخی با سطح رسانا که بدون نفوذ در تمام برد ؛ يک لايه ی بيرونی را به لايه ای داخلی از برد چند لايه متصل می کند .
Blister
تاول
برآمدگی موضعی و جدا شدن ميان لايه ها ی ماده پايه ی لايه چينی شده ، يا ميان ماده پايه يا فويل رسانا . اين يک شکل از هم گسيختگی بين لايه ای است .
BOM
Bill of materials
ليست مشروحه تمام زيرمجموعه ها ؛ قطعات و مواد خام که مجموعه مادر را می سازند ، نشاندهنده تعداد مورد نياز از هر کدام برای ساخت مجموعه .
Bond Strength
نيرو در واحد سطح مورد نياز برای جداسازی دو لايه مجاور از يک برد بوسيله يک نيروی عمود بر سطح برد
Bow
خمش
انحراف يک برد از تخت بودن که با انحنای مختصر استوانه ای يا کره ای مشخص می شود بطوری که اگر راست گوشه باشد؛ چهار گوشه آن در يک صفحه قرار بگيرند .
Built-In Self Test
خود آزمايی داخلی
يک روش تست الکتريکی که به ادوات تست شده امکان می دهد با اضافه کردن خاص يک سخت افزار خود را تست نمايند .
Buried Via
سوراخ ارتباطی پوشيده
يك سوراخ ارتباطي كه به سطح مدار چاپي امتداد نيافته است .
Burr
پليسه
لبه برجا مانده در سطح مسی بيرونی پس از سوراخ کاری .