• استخدام
  • استعلام قیمت
  • استعلام قیمت

واژه نامه

واژه تعریف
Deburring
فرآيند از بين بردن پليسه ها پس از سوراخکاری برد مدارچاپی
Defect
هر عدم انطباق با مشخصه های مقرر در يک واحد يا محصول .
Definition
وضوح
درستی بازتوليد لبه های طرح ؛ به ويژه در مدارچاپی نسبت به طرح اوليه اصلی .
Delamination
لايه لايه شدن ، گسيختگی لايه ای
جدايي ميان لايه ها ي ورق پايه يا ميان صفحه مدارچاپی و پوشش فلزی که از لبه های برد يا لبه سوراخ ها شروع شده ويا به سمت آن گسترش می يابد .
Design Rule
قاعده طراحی
خط های راهنمايي که طرز کشيدن اتوماتيک هادی ها را نسبت به پارامترهای معين شده ی طراحی تعيين می کند.
Desmear
برداشتن رزين ذوب شده بر اثر اصطکاک و زوائد سوراخ کاری از ديواره سوراخ .
Dewetting
آغشتگی ناقص با لحيم
شرايطی که آنگاه بوجود می آيد که لحيم مذاب يک سطح را پوشانده و بعد پس می رود و برجستگی هايي با شکل نامنظم برجا می گذارد ؛ در کنار نواحی که با لايه نازکی از لحيم پوشيده شده و ماده پايه آشکار نيست .
DFSM
Dry Film Solder Mask
پوشش محافظ در برابر لحيم ( از نوع ) فيلم خشک .
Die
تراشه مدار مجتمع به صورت قسمتی يا برشی از يک ويفر کامل .
Die Bonder
دستگاه جای گذاری که تراشه های مدارمجتمع را بر روی بستری از برد تراشه – سرخود نصب می کند .
Die Bonding
نصب يک تراشه مدارمجتمع بر روی يک بستر.
Dielectric
دی الکتريک
يک واسطه نارسانا که فضای ميان دو هادی را پر می کند
Digitizing
تبديل مولفه های مکانی بر روی يک صفحه مسطح جهت نمايش عددی در محورهای مختصات X-Y .
Dimensional Stability
پايداری ابعادی
ميزان تغييرات ابعادی يک ماده که از عواملی چون تغييرات دما ، رطوبت ، اثر موادشيميايي و بروز تنش ها ناشی می شود .
DIP
بسته ای با دو رديف از پايه ها در قاعده آن با فاصله استاندارد ميان پايه ها و رديف ها . DIP يک قطعه نصب در سوراخ است .
Double-Sided Assembly
مونتاژ دورو
مونتاژ برد مدارچاپی با قطعات در هر دو طرف بستر .
Double-Sided Board
برد دورو
برد مدارچاپی با طرح هادی در هر دو طرف .
DRC
Design Rule Checking
بکارگيری يک برنامه رايانه ای برای اجرای ِ پيوسته راستی آزمايي ِکشيدن تمام هادی ها؛ مطابق با قواعد طراحی مناسب .
DRC
Design rule check
بررسی قواعد طراحی .
Dry-Film Resists
فيلم خشک محافظ
مواد پوشاننده ای که به طور خاص برای استفاده در توليد بردهای مدارچاپی و قطعاتی که به روش شيميايي ساخته می شوند طراحی شده اند . اين فيلم ها برای تمام کارهای فتومکانيکی مناسب بوده و در برابر فرآيندهای متنوع آبکاری و فلز بری مقاوم هستند .