• استخدام
  • استعلام قیمت
  • استعلام قیمت

واژه نامه

واژه تعریف
Gerber File
فايل داده ای ؛ مورد استفاده برای کنترل يک فتوپلاتر .
GI
صفحه ای از الياف بافته شده شيشه ای پر شده از رزين پلی ايميد .
Gold Finger
انگشتی طلا
پايانه طلاکاری شده از يک کانکتور لبه کارت . همچنين به انگشتی نگاه کنيد .
Ground Plane
صفحه زمين
يک لايه رسانا ؛ يا بخشی از يک لايه رسانا ؛ بکار گرفته شده به عنوان نقطه مبدا برای برگشت مدار ؛ شيلد کردن يا گرفتن گرما.