• استخدام
  • استعلام قیمت
  • استعلام قیمت

واژه نامه

واژه تعریف
HDI
High Density Interconnect
اتصالات درونی پر تراکم
هندسه فوق ظريف از مدارچاپی چند لايه ساخته شده از ارتباط بين لايه ای حاصل از سطوح هادی ميکرووايا . اين بردها همچنين به طور معمول شامل سوراخ های ارتباطی کور يا پوشيده بوده و به روش لايه چينی مرحله ای .
Hermetic
هوابندی شده
درز بندی چيزی در برابر هوا .
Hole Breakout
شرايطی که در آن سوراخ به صورت کامل با زمينه ( پد ) اطراف احاطه نشده باشد .
Hole Density
تراکم سوراخ
تعداد سوراخ ها در واحد سطح از يک برد مدارچاپی .
Hole Pattern
الگوی سوراخ کاری
آرايش تمامی سوراخ ها در برد مدارچاپی در مقايسه با نقطه مبدا .