• استخدام
  • استعلام قیمت
  • استعلام قیمت

واژه نامه

واژه تعریف
In-Circuit Test
آزمون تحت مدار
آزمون الکتريکی قطعه ای منفرد يا بخشی از مدار در يک مدارچاپی مونتاژ شده به جای آزمودن تمامی مدار .
Insulation Resistance
مقاومت عايقی
مقاومت الکتريکی يک ماده نارسانا که تحت شرايط ويژه ای مابين دو اتصال ، دو هادی يا ادوات مرجع در ترکيبی متنوع تعيين می شود .
Interconnect Stress Test
آزمون تنش اتصالات درونی
اين آزمون سيستمی است طراحی شده برای تعيين کمی قابليت مجموع اتصالات درونی برای پايداری در برابر فشارهای مکانيکی و گرمايي ؛ از آنچه که توليد کننده بيان داشته تا نقطه ای که اتصال درونی می شکند ؛ طراحی شده است .
Interstitial Via Hole
سوراخ ارتباطی ِ پوشيده
يک سوراخ متاليزه توکار ( پوشيده ) با اتصال به دو يا چند لايه هادی در يک برد چند لايه .