• استخدام
  • استعلام قیمت
  • استعلام قیمت

واژه نامه

واژه تعریف
Pad
قسمتی از طرح هادی بر روی مدارچاپی که برای جاگذاری و نصب قطعات بکار گرفته می شود . زمين نيزگفته می شود .
Panel
پانل
يک صفحه راست گوشه از ماده پايه يا ماده فلز پوشيده با اندازه از پيش تعيين شده که برای فرآيند ساخت بردهای مدارچاپی و در صورت لزوم برای يک يا چند کوپن آزمون استفاده می شود .
Pattern
طرح
آرايش قرار گرفتن هادی ها و غير هادی ها بر روی پانل و يا برد مدارچاپی است . همچنين ؛ آرايش مداری بر روی ابزارهای مرتبط ؛ نقشه ها و طرح های اصلی .
Pattern Plating
آبکاری طرح
آبکاری انتخابی يک طرح هادی .
PCB
برد مدارچاپی ( Printed Circuit Board) . همچنين Printed Wiring Board (PWB) برد سيم بندی چاپی نيز گفته می شود .
PCMCIA
انجمن بين المللی کارت حافظه کامپيوتر شخصی .
PEC
Printed Electronic Component
قطعه الکترونيک چاپی .
Photo Print
چاپ نوری – چاپ به کمک نور
فرآيند ايجادتصويری از طرح مدار با سخت شدن يک ماده پليمری حساس به نور بواسطه عبور نور از ميان يک فيلم فتوگرافی .
Photographic Image
تصوير فتوگرافی
تصويری در يک پوشش حساس به نور يا در يک امولسيونی بر روی فيلم يا يک صفحه .
Photoplotting
فرآيندی فتوگرافيکی که طی آن با استفاده از شعاع نورکنترل شده ای که به صورت مستقيم به ماده ای حساس به نور تابانده می شود ؛ تصويری ايجاد می گردد .
Pick-and-Place
عمليات توليدی فرآيند مونتاژ که در آن قطعات انتخاب می شوند و در جای ويژه ای مطابق با فايل مونتاژی مدار قرار داده می شوند .
Pitch
گام
فضای مرکز به مرکز موجود ميان دو هادی نظير زير پايه ها و پين ها در يک بردمدارچاپی .
Plated Through Hole
سوراخ متاليزه
سوراخی با آبکاری بر روی ديواره هايش که ارتباط الکتريکی ميان لايه های رسانا ؛ لايه های خارجی ويا هردو از يک برد مدارچاپی را برقرار می سازد .
Plating Resist
پوشش محافظ در برابر آبکاری
ماده ای که به صورت لايه نازک ِ پوشاننده ای بر روی يک ناحيه به منظور جلوگيری از آبکاری در آن ناحيه نشانده شده است .
Plating Void
منفذ در آبکاری
منطقه ای بدون وجود فلز موردنظر در برشی عرضی .
PLCC
Plastic Leaded Chip Carrier - حامل پلاستيکی پايه دار تراشه
بسته ای برای يک قطعه با پايه های J شکل .
Plotting
تبديل مکانيکی مختصات مکانی X-Y به يک الگوی قابل ديدن نظيرطرح (مداری).
PrePreg
پری پرگ
ماده ای ورقه ای ( مانند الياف شيشه ) آکنده از رزينی که تا مرحله ميانی ( رزين مرحله B ) پخت شده است .
Printed Board
برد چاپی
عبارتی عمومی برای انواع شکل بندی های مدار يا سيم بندی چاپی است . شامل بردهای يک طرفه ؛ دو طرفه و چند لايه در هر دو نوع سخت و قابل انعطاف .
Printed Circuit
مدارچاپی
يک طرح هادی شامل قطعات چاپی ؛ سيم بندی چاپی يا ترکيبی از آن ها که تماما بر اساسی از پيش تعيين شده شکل گرفته و جهت نصب بر روی يک پايه مشترک در نظر گرفته شده اند . ( به علاوه اين عبارتی عمومی است برای توصيف برد مدارچاپی که با هر يک از چند فن آوری ساخته شده باشد . )