• استخدام
  • استعلام قیمت
  • استعلام قیمت

واژه نامه

واژه تعریف
Reflow Soldering
لحيم کاری سيلانی
ذوب ؛ اتصال و خنک سازی هر دو لايه های فلزی آبکاری شده با گرما دهی به سطح و خمير لحيمی که از پيش نشانده شده انجام می پذيرد .
Reflowing
باز ذوب
ذوب پوشش آبکاری شده قلع / سرب و به دنبال آن خنک سازی . ظاهر سطح و مشخصه های فيزيکی آن مانند لحيم کاری غوطه وری در لحيم مذاب می شود .
Registration
تطبيق
ميزان انطباق مختصاتی يک طرح يا بخشی از آن؛ يک سوراخ يا ديگر اجزا نسبت به مختصات مورد نظر بر روی يک محصول.
Resin (Epoxy) Smear
لکه رزينی ( اپوکسی )
انتقال رزين از ماده پايه به سطح طرح هادی در ديواره سوراخ مته کاری شده .
Resist
ماده مقاوم (رزيست )
ماده پوششی برای پوشاندن يا حفاظت کردن ناحيه ای از طرح در برابر عمل فلز بری ( اچينگ ) ؛ لحيم کاری يا آبکاری .
RF
RF radio frequency and wireless design
( بسامد راديويي ) و طراحی بی سيم
طراحی مداری که در گستره بسامد الکترومغناطيسی بالاتر از محدوده شنوايي و پايين تر از نور مرئی کار کند . در پخش از راديو AM تا ماهواره ، تمامی انتقالات در اين گستره قرار می گيرد که بين 30 کيلوهرتز و 300گيگاهرتز است .
Rigid-Flex
سخت/ قابل انعطاف
ساختاری از برد مدارچاپی مرکب از مدارهای قابل انعطاف و چند لايه سخت است که معمولا برای فراهم ساختن ارتباطی ساختاری يا شکلی سه بعدی حامل قطعات می باشد .
Route
مسير ( يا خط )
چينش يا سيم بندی يک اتصال الکتريکی .