• استخدام
  • استعلام قیمت
  • استعلام قیمت

واژه نامه

واژه تعریف
Temperature Coefficient TC
ضريب دمايي (TC)
نسبت تغيير کمی (مقدار ) يک پارامتر الکتريکی نظير مقاومت يا ظرفيت يک قطعه الکترونيک به مقدار اصلی ؛ وقتی که دما تغيير می کند ؛ با واحد %/ºC يا ppm/ºC بيان می شود .
Test Coupon
کوپن آزمون
بخشی از يک برد مدارچاپی يا يک پانل شامل برش های مورد استفاده برای تعيين قابل قبول بودن برد متناظر .
Test Point
نقطه آزمون
نقطه مشخصی از يک برد مدارچاپی برای اجرای آزمونی معين به منظور تنظيم کارکرد يا آزمون کيفی با دستگاهی مبتنی بر مدار .
Testing
آزمايش
روشی برای تعيين اينکه آيا زير مجموعه ها ؛ مجموعه ها و يا محصول نهايي با يک سری پارامتر و مشخصه های کاربردی مطابقت دارد . انواع آزمون شامل : تحت مدار , کارکردی ؛ سطح سيستم ؛ قابليت اطمينان و محيطی است .
Thief
ربايشگر
يک کاتد اضافی که برای هدايت سهمی از جريان از بخشی از برد به خود که در غير اينصورت می بايست شدت جريان خيلی بالايي را دريافت می کرد ؛کار گذاشته می شود .
Tooling Holes
سوراخ های قرار
عبارتی عمومی برای سوراخ های تعبيه شده در يک برد مدارچاپی يا يک پانل از بردهای مدارچاپی به منظور تطبيق و قرار گيری در حين فرآيند توليد است .
Turnkey
نوعی روش استفاده از منابع بيرونی است که تمامی جنبه های توليد شامل گرفتن مواد ؛ مونتاژ و آزمون را به پيمانکار فرعی وامی گذارد. برعکس آن امانت کاری است ؛ که شرکت واگذار کننده تمامی مواد مورد نياز برای محصولات را فراهم می آورد و پيمانکار فرعی فقط تجهيزات مونتاژ و کارگر را تامين می کند .
Twist
پيچش
ايراد يک صفحه که در آن انحراف از تخت بودن منجر به يک قوس تاب دار می شود .