• استخدام
  • استعلام قیمت
  • استعلام قیمت

واژه نامه

واژه تعریف
Via
سوراخ ارتباطی
سوراخی آبکاری شده است که به عنوان يک ارتباط بين لايه ای بکار می رود ؛ اما پايه قطعه يا ديگر مواد تقويت کننده درون آن قرار نمی گيرد .
Void
حفره
نبود هر ماده ای در ناحيه ای معين .