• استخدام
  • استعلام قیمت
  • استعلام قیمت

Assembly

واژه تعریف
Assembly
مجموعه مونتاژی
تعدادی از قطعات ؛ زير مجموعه ها ؛ يا هر ترکيبی که با هم می سازند.