• استخدام
  • استعلام قیمت

Net list

واژه تعریف
Net list
فهرستی از قطعات و نقاط اتصال آن ها که به هر خوشه از يک مدار وصل هستند .