• استخدام
  • استعلام قیمت

Defect

واژه تعریف
Defect
هر عدم انطباق با مشخصه های مقرر در يک واحد يا محصول .