• استخدام
  • استعلام قیمت

Dielectric

واژه تعریف
Dielectric
دی الکتريک
يک واسطه نارسانا که فضای ميان دو هادی را پر می کند