• استخدام
  • استعلام قیمت
  • استعلام قیمت

Flux

واژه تعریف
Flux
فلاکس
ماده مورد استفاده برای برداشتن اکسيدها از سطوح فلزی و لحيم پذير کردن آن .