• استخدام
  • استعلام قیمت
  • استعلام قیمت

واژه نامه

واژه تعریف
Activating
عملی که ماده نارسانا را پذيرنده ترسيب شيميايي می کند
Active Components
قطعات فعال
ادوات نيمه هادی ؛ نظير ترانزيستورها و ديودها که می توانند مشخصه های پايه ای خود را در يک مدار الکتريکی روشن مانند آمپلی فايرها و رکتی فايرها تغيير دهند .
Additive Process
فرآيند افزايشی
فرآيندی برای بدست آوردن طرح های هادی به وسيله نشانيدن انتخابی ماده ای رسانا بر روی ماده پايه پوشش دار يا بدون پوشش .
Analog Circuit
مدار آنالوگ
يک مدار الکتريکی که در پاسخ به ورودی اش ، خروجی کمی پيوسته ای را فراهم می کند .
Annular Ring
حلقه گرداگرد
آن بخش از ماده رسانا که بطور کامل اطراف ِيک سوراخ را گرفته باشد .
Array
آرايه
گروهی از قطعات يا مدارها ( يا بردهای مداری ) مرتب شده در رديف ها يا ستون ها بر روی يک ماده پايه
Artwork
طرح راهنما
شکلی با مقياس دقيق مورد استفاده برای ساخت طرح راهنمای اصلی توليد .
Artwork Master
طرح راهنمای اصلی
فيلم فتوگرافی يا صفحه شيشه ای که دربردارنده تصوير الگوی مدارچاپی ، معمولا با مقياس يک به يک ، می باشد .
Aspect Ratio
نسبت ضخامت برد مدارچاپی به قطر کوچک ترين سوراخ
Assembly
مجموعه مونتاژی
تعدادی از قطعات ؛ زير مجموعه ها ؛ يا هر ترکيبی که با هم می سازند.
Assembly File
فايل مونتاژ
نقشه ای که جای قطعات را بر روی مدارچاپی توصيف نمايد .
ATE
Automated Test Equipment / تجهيزات تست خودکار
تجهيزاتی که به طور خودکار پارامترهای کارکردی را برای ارزيابی عملکرد اجرايي ادوات الکترونيکی مورد آزمون ؛ تست و آناليز می کند .