• استخدام
  • استعلام قیمت
  • استعلام قیمت

واژه نامه

واژه تعریف
Fine Pitch
ريزگام
ريز گام به صورت عمومی تر به قطعات نصب سطحی با فاصله 25 mil. يا کمتر ميان پايه ها اطلاق می شود.
Finger
انگشتی
يک پايانه طلا کاری شده از يک کانکتور لبه کارت . همچنين به انگشتی طلا نگاه کنيد .
First Article
اولين قطعه
يک قطعه و يا مجموعه نمونه توليد شده پيش از شروع توليد به منظور اطمينان از اينکه توليد کننده توانا به ساخت محصول چنان که الزامات تصريح شده را رعايت نمايد ؛ می باشد .
Flux
فلاکس
ماده مورد استفاده برای برداشتن اکسيدها از سطوح فلزی و لحيم پذير کردن آن .
FR4
صفحه های دير شعله گير ساخته شده از الياف بافته شده شيشه ای پرشده با رزين اپوکسی .
Functional Test
آزمايش کارکردی
آزمون الکتريکی ادوات مونتاژ شده الکترونيکی با کارکرد شبيه سازی شده ، ساخته شده بوسيله سخت افزار و نرم افزار آزمايش .