• استخدام
  • استعلام قیمت
  • استعلام قیمت

واژه نامه

واژه تعریف
UL
Underwriter's Laboratories
آزمايشگاه ها ی گواهی کننده. يک استاندارد ايمنی عمومی برای ادوات برقی که به توسط خيلی از گواهی کنندگان حمايت می شود .
Underwriters Symbol
نمادهای گواهی کنندگان
بيانی نمادين که يک محصول از سوی گروه آزمايشگاه های گواهی کننده متمايز ( پذيرفته ) شده است .
UV Curing
پخت با پرتو فرابنفش
پليمر شدن ؛ سخت شدن يا تشکيل پيوند های عرضی ِ يک ماده رزينی با وزن مولکولی پائين در پوشش مرطوب يک مرکب با استفاده از نور فرابنفش به عنوان منبع انرژی .