• استخدام
  • استعلام قیمت
  • استعلام قیمت

واژه نامه

واژه تعریف
Wave Soldering
لحيم کاری موجی
فرآيندی که طي آن بردهای مونتاژ شده به تماس با يک جريان ثابت وتوده گردش کننده لحيم آورده می شوند.
Wicking
جذب فتيله ای
مهاجرت نمک های مس به درون الياف شيشه ماده پايه