• استخدام
  • استعلام قیمت

Base Material Thickness

واژه تعریف
Base Material Thickness
ضخامت ماده پايه
ضخامت ماده پايه بدون ورقه نازک فلزی يا ماده نشانده شده ( ترسيب شده ) بر روی سطح آن .