• استخدام
  • استعلام قیمت

Bed Of Nails Fixture

واژه تعریف
Bed Of Nails Fixture
فيکسچر بستر سوزنی
يک فيکسچر تست متشکل از يک قاب و يک نگاهدارنده واجد منطقه پين های فنردار که اتصال الکتريکی را با آزمونه تخت ( در اينجا يک برد مدارچاپی ) برقرار می کند .