• استخدام
  • استعلام قیمت

BOM

واژه تعریف
BOM
Bill of materials
ليست مشروحه تمام زيرمجموعه ها ؛ قطعات و مواد خام که مجموعه مادر را می سازند ، نشاندهنده تعداد مورد نياز از هر کدام برای ساخت مجموعه .