• استخدام
  • استعلام قیمت

Bond Strength

واژه تعریف
Bond Strength
نيرو در واحد سطح مورد نياز برای جداسازی دو لايه مجاور از يک برد بوسيله يک نيروی عمود بر سطح برد