• استخدام
  • استعلام قیمت

Bow

واژه تعریف
Bow
خمش
انحراف يک برد از تخت بودن که با انحنای مختصر استوانه ای يا کره ای مشخص می شود بطوری که اگر راست گوشه باشد؛ چهار گوشه آن در يک صفحه قرار بگيرند .