• استخدام
  • استعلام قیمت

Built-In Self Test

واژه تعریف
Built-In Self Test
خود آزمايی داخلی
يک روش تست الکتريکی که به ادوات تست شده امکان می دهد با اضافه کردن خاص يک سخت افزار خود را تست نمايند .