• استخدام
  • استعلام قیمت

Burr

واژه تعریف
Burr
پليسه
لبه برجا مانده در سطح مسی بيرونی پس از سوراخ کاری .