• استخدام
  • استعلام قیمت

CAD

واژه تعریف
CAD
Computer Aided Design
طراحی رايانه مند .