• استخدام
  • استعلام قیمت

CAM Files

واژه تعریف
CAM Files
فايل های CAM
فايل هايی که برای توليد PCB استفاده می شوند شامل فايل گربر ؛ ان سی دريل و نقشه های مونتاژی .