• استخدام
  • استعلام قیمت

CBGA

واژه تعریف
CBGA
Ceramic Ball Grid Array (CBGA)
يک BGA با بستر سراميکی